Om oss

Nordstranda og Husvik vel ble stiftet i 1998. Fra vedtektene siteres:

Nordstranda og Husvik vel er en partipolitisk nøytral forening som
har til formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles
interesser.

Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling
ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra til at
det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for
beboerne og velområdet.
Vel-foreningen representerer befolkningen i sitt område overfor
kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta
velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor

andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som
vedrører områdets og befolkningens interesser.
Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale
organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for
området på kort og på lang sikt.
Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og
organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av
felles interesse.