Trafikksituasjonen i velområdet

I mange år har trafikksituasjonen i Husvikveien vært uakseptabel. Veien er smal og fortausløs, og myke trafikkanter er spesielt utsatt. Spesielt langs Nordstranda er veien smal, og barn må bruke veien for å komme fra Nordstranda til toalettet på sør-enden av stranda. Store busser, som overskrider tillatte begrensninger for både vekt og lengde bruker veien daglig for å frakte/hente passasjerer til/fra Sundbrygga. Husvikveien ved Nordstranda måtte forsterkes etter utglidning, og strekningen ved Parrstranda synes å kunne få tilsvarende problematikk. Kjøreskader på hus er dokumentert på Husvikveien 11, 12 og Ringeplan 3. Kommunen beskriver selv faren for setningsskader på bygninger. De store bussene parkerer også ulovlig i veikryss og langs Husvikveien. Dette hindrer adkomst og blokkerer for utrykningskjøretøy.

Vellet har gjentatte ganger tatt dette opp med såvel kommunens administrasjon som de politiske partier, se presentasjon, men lite blir gjort. Våren 2021 foreslår vellet også at problemstillingene søkes løst gjennom kommunens tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Elementer som påvirker trafikksikkerheten langs Husvikveien:

 • Husvikveien er meget smal, spesielt langs Nordstranda, og de store bussene lager trafikkfarlige situasjoner hvor barn og barnefamilier er involvert.
 • Husvikveien er i en dårlig forfatning, og tiltak er gjort for å motvirke farer ved utglidning. Å stanse ulovlig tunge kjøretøy å ferdes på veien, vil være et ytterligere sikringstiltak.
 • Parkering, som i stor grad påvirker oversikten over trafikksituasjonen, er en trafikkfare hvor spesielt myke trafikanter er utsatt.

Stanse konkrete ulovligheter knyttet til trafikksikkerhet:

 • Stanse ulovlig kjøring med kjøretøy som overskrider maksimalt tillatt akseltrykk på 8 tonn langs den smale og fortausløse Husvikveien.
 • Stanse ulovlig kjøring med kjøretøy som overskrider maksimalt tillatt lengde på 12.4 m langs den smal og fortausløse Husvikveien.
 • Stanse ulovlig parkering i veikrysset Husvikveien/Sundgata. Dette gjelder hovedsakelig store busser som slipper av passasjerer til Oscarsborg festning.
 • Stanse ulovlig parkering langs Husvikveien. Dette gjelder hovedsakelig store busser som venter på passasjerer fra Oscarsborg festning.

Vegliste 2021 viser klart at Husvikveien fra Husvikholmen til Hagenbakken er BkT8/40 som betyr maksimum 8 tonn akseltrykk og maksimum kjøretøylengde 12.4 m. (Søk på «Husvikveien» i veglisten eller gå til toppen av side 92.)

Tiltak som effektivt vil stanse det meste av ulovlighetene er allerede foreslått av Frogn Kommune og forsøkt gjennomført av vegvesenet:

Andre viktige argumenter koblet til trafikksikkerhet i velområdet:

 1. Det var krav om etablering av fortau mellom Grande og Vindfangerbukta for å sikre myke trafikanter i 2010. Dette var en av rekkefølgebestemmelsene for å kunne godkjenne den nye båthavna. Husvikveien og Niels Carlsens gate ble imidlertid ikke hensyntatt i vedtaket. http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3022/VedtaksDokumenter/086-2800_vedtak2010.pdf I underlagsmaterialet for vedtaket beskrives det imidlertid i detalj hvorfor og hvordan tungtransporten skal utelukkes fra ovenfor nevnte strekning. http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3022/VedtaksDokumenter/086-2800_vedtak2010.pdf Les innstillingen fra rådmannen for 2010 på blant annet side 12. omhandlende Husvikveien.
 2. En ROS-analyse utført av Norconsult på vegne av Kommunen i 2016 omhandler blant annet trafikksituasjonen i vernesonen i Drøbak. Denne konkluderer med at sikkerheten er på rødt og uakseptabelt nivå. Rapporten har overraskende nok ikke blitt fulgt opp av kommunen. I arbeidslivet for øvrig er det full stopp i aktiviteter med en slik konsekvens. Aktiviteten kan kun fortsette etter at korrigerende tiltak er iverksatt. Normalt for offshoreindustrien er sanksjonering og anmeldelse fra Petroleumstilsynet, med på bøter/utelukkelse om tiltak gjennomføres eller blir forsøkt gjennomført på rødt nivå. https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214400/moter/646066/behandlinger/7/5
 3. Siden 2004 har antallet besøkende til Oscarsborg festning økt fra 43 000 til 120 000 personer. Ankommende busser med besøkende har økt tilsvarende, og disse skaper farlige situasjoner for barn og andre myke trafikanter. Veiene brukes daglig av barnehager og barneskoleelever. Gjennom barmarksperioden en yndet strekning for den daglige rusleturen for folk i nærområdet, Drøbak sentrum og andre besøkende. De hindrer utrykningskjøretøy, annen trafikk, lokalt næringsliv og tilgang til privat eiendom for beboerne.
 4. Veilista sine begrensninger forteller at bussene kjører ulovlig, og de overbelaster veien. Dette krever forsterkning av veien som for eksempel den som er installert på Nordstranda, på skattebetalernes bekostning. En ytterligere konsekvens er at forsterkningen reduserer strandas bruksareal. https://www.vegvesen.no/_attachment/2945320/binary/1393979?fast_title=Viken+-+vegliste+normaltransport+-+april+2021.pdf
 5. Forsvarsbygg og Oscarsborg hotell & Resort sitt taktiske misbruk av intensjonen i teknisk forskrift # 17 er et usaklig argument for busskjøringen med 15 m lange busser i Niels Carlsens gate og Husvikveien.   https://www.byggforsk.no/byggeregler?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rNpBAVsUtTnKIUD3FxEsyeplxdxEOsKnpX90NJ6SF68YQ0Djetz6QRoCCpgQAvD_BwE For det første har veitrafikkloven forrang mot en forskrift https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4 Vegtrafikkloven blir brutt på vesentlige punkter når det gjelder busskjøringen. Sikkerhet, parkering og hensyn er stikkord. I tillegg er ikke Sundgata universell utformet og kan dermed ikke brukes i dette øyemed. Universell utforming er det kun nede på selve brygga, og den er det bare mulig og nå med minibuss eller bil. https://www.vegvesen.no/_attachment/2945320/binary/1393979?fast_title=Viken+-+vegliste+normaltransport+-+april+2021.pdf
 6. Frogn næringsråd hevder at ambisjonen og potensialet for antall besøkende til Oscarsborg festning kan øke til 3 – 500 000 besøkende per år. Sundbrygga ble karakterisert som uegnet til persontransport av Forsvarsbygg allerede i 2004, da med 43 000 besøkende per år. Dette tilsier at tiden er overmoden for kommunen og politikerne å ta ansvar.
 7. Arealkart
  1. https://kommunekart.com/?funksjon=Vispunkt&x=59.663058922376976&y=10.665321350097656&zoom=13
  2. https://webhotel3.gisline.no/webplan_3022/gl_planarkiv.aspx?planid=086-2800